Henk Schwab

advocaat-scheidingsmediator

Schwab Advocaat en scheidingsmediatorHet is nu eenmaal normaal meningsverschillen met elkaar te hebben en doorgaans lukt het die op eigen zelf op te lossen. Ook partners die na een jarenlang samenzijn of samenwerken afscheid van elkaar nemen, regelen dat doorgaans in onderling overleg om zo tot een voor alle betrokkenen bevredigende oplossing te komen.
Een rationele belangenafweging heeft in zakelijke geschillen meestal prioriteit, conflicten tussen scheidende partners, die gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn overeengekomen, behoeven extra aandacht voor onderliggende kwesties en de emoties die de problemen inkleuren. De gevolgen van een echtscheiding zijn verstrekkend voor alle betrokkenen, volwassen en kinderen, voor langere tijd. Er zijn tal van redenen om niet in onderling overleg tot afspraken te kunnen komen, dan laten betrokkenen het aan de rechter om een oordeel te vellen over de wensen van de scheidende partners en van de kinderen naar de eisen van de wet. Bij de beëindiging van een ongehuwd samenleven zijn wettelijke regels beperkt van toepassing en valt er dus meer onderling te regelen.
Scheiden 'op tegenspraak'
Over de verdeling van de gemeenschap, de verrekening van het overgespaard inkomen, de verdeling van de gemeenschappelijke bezittingen en de schulden, hoe inhoud te geven aan het ouderschap en de verzorgingstaken, partner- en kinderalimentatie enzovoorts kunnen de meningsverschillen (schijnbaar) zo onoverbrugbaar zijn, dat partijen niet om het oordeel van de rechter heen kunnen. De verplicht in te schakelen advocaat begint de procedure met het indienen van een echtscheidingsverzoek. De rechter is onpartijdig en moet dus worden overtuigd van het gelijk van de ene danwel de andere partij, standpunten moeten worden onderbouwd met alle mogelijke bewijsmiddelen of aannemelijk gemaakt. Het vergt weinig fantasie om te vrezen dat de neiging om de ander te diskwalificeren op de loer ligt bij een toekomstige langdurige, conflictueuze procedure. Verlies van jarenlang gekoesterd vertrouwen en respect ligt in de lijn der verwachtingen.
Mediation
De scheidingsmediator dient te analyseren wat het onderhandelen tussen partijen in de weg staat en hoe zij in deze belangrijke kwesties tot gezamenlijk gedragen keuzes komen voor nu en voor de toekomst waarin zij zich als ouder en ook als ex-partner kunnen vinden. De afspraken leggen partijen vast in een overeenkomst die vervolgens onderdeel uitmaakt van het gezamenlijke echtscheidingsverzoek en dus deel uitmaakt van de rechterlijke beslissing.
Ouderschapsplan en convenant
Het is wettelijk verplicht het verzoekschrift tot scheiding vergezeld te laten gaan van een ondertekend ouderschapsplan waarin de in overleg gemaakte afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen worden vastgelegd. Alleen in uitzonderlijke situaties kan daarvan worden afgeweken, zoals ingeval de andere ouder ook na lang en vruchteloos zoeken niet te achterhalen is en bijvoorbeeld bij extreem grote communicatieproblemen gedurende langere tijd.
Kinderen vanaf vijf jaar mogen iets zeggen over de 'toedeling van zorg- en opvoedingstaken' en aan kinderen vanaf 12 jaar moet door de rechter de gelegenheid worden gegeven hun mening kenbaar te maken.
In het plan moet worden uitgelegd op welke wijze de kinderen bij het opstellen van het plan zijn betrokken. De rechter dient na te gaan of en op welke wijze de minderjarige is betrokken bij het maken van het plan. Mede gezien de kennis die is opgedaan in cursussen over gezinstherapie in het kader van systeemtheorie, ben ik er een voorstander van het kind te spreken. Het kan noodzakelijk zijn om de belangen van het kind door een buitenstaander te laten behartigen (bijzonder curator).
Naast de concrete invulling van de zorgtaken moet een bedrag aan bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen worden vastgesteld. Jaarlijks wordt de methodiek van berekening van de kinderbijdrage bijgesteld door de Expertgroep Alimentatie Op dit moment geldt dat de kinderbijdrage voorrang heeft boven de partneralimentatie. Ingeval van schuldsanering bij de onderhoudsplichtige wordt bij het aflossingsschema rekening gehouden met de kinderbijdrage.
Het ouderschapsplan kan onderdeel zijn van het echtscheidingsconvenant. Verder regelen de partners in het convenant de verdeling van de ontbonden gemeenschap danwel de afwikkeling van de huwelijksvoorwaarden, partneralimentatie, verevening, verrekening of conversie van pensioenaanspraken, gebruik van de voormalige echtelijke woning etc.Zowel voor het opstellen van het ouderschapsplan als voor het convenant wordt gebruik gemaakt van modellen die zijn ontwikkeld door de vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators.Meer en uitgebreide informatie geven websites als www.verenigingfas.nl, www.rechtspraak.nl, www.alimentatie.nl, etc.Zie voor meer informatie:
Vereniging FAS, www.rechtspraak.nl, www.alimentatie.nl, www.stiefplan.nl

Persoonlijke Achtergrond

Persoonlijke achtergrondHenk M. Schwab 17 september 1952, Surabaya (Indonesië)
Genoten opleiding: HBS-B 1971, tijdens dienstplicht 1972/1973 diploma Marktonderzoeker, Nederlands recht met aantekening onderwijsbevoegdheid en strafrecht 1975/1980, 13 februari 1985 beëdiging als advocaat en procureur te Rotterdam met thans specialisatie familierecht, jeugdrecht en psychiatrisch patiëntenrecht, Centrum voor conflicthantering 1996/1998, VFAS specialisatie 20 januari 2005.
Werkervaring als marktonderzoeker 1974/1975 bij een dagblad, bedrijfsjurist 1980/1984 bij Energiebedrijf Rotterdam.
Lidmaatschappen
Nederlandse Orde van Advocaten
Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators
Vereniging Jeugdrechtadvocaten
Verenging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland
en de lokale organisaties van deze landelijke verenigingen
Privacyverklaring in het kader van de verwerking van persoonsgegevens Schwab Familierechtadvocaat MediatorAls advocaat en mediator verwerkt Mr Henk Schwab uw persoonsgegevens voor zijn dienstverlening aan u. Deze gegevens zijn door u danwel door derden verstrekt met uw instemming.
Te weten:
- volledige naam, geboortedatum/-plaats, nationaliteit, Burgerservicenummer, woon- en verblijfadres, kopie identiteitsbewijs
- contactgegevens, zoals gsm- en telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres(sen)
- gezinssamenstelling
- bankrekeningnummer en andere financiële gegevens.
Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken:
- gezondheid
- strafrechtelijk verleden.
Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
- het afhandelen van uw betaling
- u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- de uitvoering van de dienstverlening aan u
- uw persoonsgegevens worden (ook) verwerkt als ik daar wettelijk toe verplicht ben.
Ik maak geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn bedraagt zeven jaar. U kunt altijd verzoeken de gegevens op te vragen of te vernietigen, de bewaartijd te wijzigen, het gebruik te beperken of de gegevens over te dragen.De beveiliging bestaat uit een firewall en antivirus software zowel op netwerk-, server- als op gebruikersniveau.Schwab Familierechtadvocaat Mediator neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via E [email protected], T:0104850588, kantoor: Charloisse Kerksingel 12 A 3082 DA Rotterdam.

Algemene Informatie

Algemene voorwaarden en privacyAlgemene voorwaarden volgens welke diensten en opdrachten, aanvaard door Schwab Familierecht Advocaat Mediator Ingeschreven Handelsregister Kamer van Koophandel onder nummer 64755185, hierna genoemd Schwab, worden uitgevoerd voor zover hiervan niet schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden hebben eveneens betrekking op de personen werkzaam voor Schwab ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. De artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 BW zijn niet van toepassing.Honorarium en betalingBetalendOpdrachtgever is een honorarium verschuldigd voor de aan de uitvoering van de opdracht bestede tijd ad € 240,00 per uur exclusief BTW, vermeerderd met een opslag voor de kantoorkosten van 5% over het gedeclareerde honorarium met een vast te stellen minimum. Op eerste verzoek van Schwab is opdrachtgever gehouden een voorschot te betalen te verrekenen met de einddeclaratie. Het verschuldigde dient binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever zonder meer in verzuim en kan de uitvoering van de opdracht worden gestaakt danwel opgeschort. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, maakt Schwab aanspraak op de wettelijke rente ingaande op de datum van het verzuim en buitengerechtelijke kosten ad € 500.Gefinancierde rechtshulp
Beneden een bepaald belastbaar inkomen kan de betrokkene aanspraak maken op gefinancierde rechtshulp en is niet het volledige honorarium verschuldigd, de site rvr.org geeft een overzicht van de voorwaarden waaronder de rechtsbijstand wordt gefinancierd en eventueel teruggevorderd. Het griffierecht wordt alsdan verminderd; de overige kosten blijven hetzelfde.
Kosten en (een gedeelte van het) honorarium dienen binnen de betalingstermijn van veertien dagen te worden voldaan; bij verzuim worden alle werkzaamheden opgeschort.
Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheid wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico. Indien geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in de betreffende zaak gedeclareerde honorarium.
Nimmer is Schwab aansprakelijk voor de kosten en schade voortvloeiend uit de opschorting van de werkzaamheden om welke reden dan ook en evenmin voor ingeschakelde derden.
Persoonlijke gegevens
De voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht benodigde persoonlijke gegevens worden door opdrachtgever verstrekt met toestemming voor verwerking met dat doel volgens bijgevoegde Privacyverklaring.
Geschillenregeling
Voor de behandeling van klachten en geschillen is ons kantoor aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur te Den-Haag, het geschillenreglement is opgenomen bij de opdrachtbevestiging.
Uitsluitend het Nederlands recht is toepasselijk en uitsluitend de rechtbank te Rotterdam bevoegd voor het geval voornoemde geschillencommissie niet bevoegd is.

Contact

Contact: Charloisse Kerksingel 12A 3082 DA Rotterdam,
F: 084 733 58 22
T: 010 4850 588
E: [email protected]

Thank you

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vestibulum risus sit amet lectus condimentum, ac fermentum nibh ullamcorper magna.