Regelingen

Afspraken en kosten

Vertrouwen

In een bemiddelingsovereenkomst spreken beide scheidende partners en hun mediator af dat ze zich onvoorwaardelijk inspannen om tot een bevredigend en aanvaardbaar resultaat te komen, en dat ze dat resultaat vastleggen in een convenant. Daarvoor moet het vertrouwen er zijn (of worden hersteld) dat die afspraken ook echt kunnen worden gemaakt. Alles moet in strikte beslotenheid kunnen worden gezegd en besproken. De overeengekomen geheimhouding en het verschoningsrecht van de advocaat-scheidingsmediator [1] zijn onmisbare bouwstenen in het onderhandelingsproces van scheidende partners.
 

Welke kosten kunt u verwachten?
Natuurlijk moet ook worden vastgelegd wat de kosten voor mediation zijn, en wie welk deel daarvan betaalt. Honorarium, betalingsverplichtingen en kostenverdeling worden in een mediationovereenkomst opgenomen.

De scheidingsmediator declareert op basis van de tijd die hij of zij aan de zaak besteedt. Denk daarbij aan de mediationbijeenkomsten, samenvattingen maken, alimentatie berekenen, ouderschapsplan en scheidingsconvenant opstellen, juridische werkzaamheden en proceshandelingen.

Kosten van andere partijen, zoals legeskosten van gemeenten, griffierechten, deurwaarders- en accountantskosten, worden zonder opslag in rekening gebracht.

De scheidende partners betalen een voorschot op de te verwachten kosten. Dit bedrag wordt verrekend met de einddeclaratie.

Gefinancierde rechtshulp

Beneden een bepaald belastbaar inkomen van twee jaar geleden [2] is gefinancierde rechtshulp in het familierecht mogelijk. In dat geval is een eigen bijdrage verschuldigd (die bedroeg voor zaken in het familierecht in 2018 tussen de € 340 en € 849) en wordt het griffierecht bij de rechtbank verminderd van € 291 tot € 97. Voor mediation gelden afwijkende, lagere bedragen. De overige kosten blijven hetzelfde als zonder gefinancierde rechtshulp. Zie voor meer informatie https://www.rechtsbijstand.nl.

[1] zie artikel van P.A. Wackie Eysten in Advocatenblad nr. 2, 12 februari 2010, pag. 72
[2] meer informatie: Raad voor rechtsbijstand, www.rechtspraak.nl

Privacyverklaring in het kader van de verwerking van persoonsgegevens

Als advocaat en mediator verwerkt Mr Henk Schwab uw persoonsgegevens voor zijn dienstverlening aan u. Deze gegevens zijn door u danwel door derden verstrekt met uw instemming.

Te weten:

- volledige naam, geboortedatum/-plaats, nationaliteit, burgerservicenummer, woon- en verblijfadres, kopie identiteitsbewijs

- contactgegevens, zoals gsm- en telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres(sen)

- gezinssamenstelling

- bankrekeningnummer en andere financiële gegevens.

Bijzondere en / of gevoelige gegevens die wij verwerken:

- gezondheid

- strafrechtelijk verleden.

Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering

- het afhandelen van uw betaling

- u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- de uitvoering van de dienstverlening aan u

- uw persoonsgegevens worden (ook) verwerkt als ik daar wettelijk toe verplicht ben.

Ik maak geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn bedraagt zeven jaar. U kunt altijd verzoeken de gegevens op te vragen of te vernietigen, de bewaartijd te wijzigen, het gebruik te beperken of de gegevens over te dragen.

De beveiliging bestaat uit een firewall en antivirus software zowel op netwerk-, server- als op  gebruikersniveau.

Schwab Familierechtadvocaat Mediator neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via E: schwab@schwabadvocaat.nl, T: telefonisch 0104850588, F: 0847335822,

 

Algemene voorwaarden volgens welke de opdrachten, aanvaard door Schwab Familierecht Advocaat Mediator Ingeschreven Handelsregister Kamer van Koophandel onder nummer 64755185, hierna genoemd Schwab worden uitgevoerd:

De overeenkomst tot opdracht komt tot stand door de aanvaarding van de opdracht door Schwab. Op de overeenkomst zijn tevens toepasselijk de respectievelijke beroepsreglementen of –regelingen van de organisaties waarbij Schwab is aangesloten als advocaat c.q. mediator (thans: vanwege Nederlandse Orde van Advocaten, afgekort: NOvA,  vereniging Familierecht Advocaten -Scheidingsmediators, afgekort: vFAS).

De opdrachtbevestiging omschrijft de werkzaamheden en omvatten: het verlenen van juridische bijstand in de ruimste zin des woords (A), en dienstverlening als mediator in het kader van mediation/conflicthantering (B). Hierna wordt de opdrachtgever aangeduid als cliënt(e).

Ad A. Cliënt(e) wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door Schwab, die is gerechtigd om voor rekening en in naam van de cliënt(e) alle (rechts)maatregelen te (laten) nemen en derden in te schakelen welke Schwab voor een behoorlijke uitvoering van overeenkomst wenselijk acht  als niet anders is overeengekomen.

Ad B. Werkzaamheden geschieden onder dezelfde geheimhoudingsverplichtingen zoals die gelden in de advocatenpraktijk. Overigens worden behoudens de administratieve gegevens van betrokkenen alle gegevens, zoals verslagen en dergelijke, vernietigd bij het einde van de opdracht. Schwab is gerechtigd zich  naar zijn inzicht en keuze te bedienen van de diensten van derden voor rekening van opdrachtgever(s).

Cliënt(e) staat onvoorwaardelijk in voor de tijdige verstrekking en de juistheid van de door hem/haar verstrekte gegevens.

Indien niet anders bedongen, wordt aan cliënt(e) het honorarium op basis van aan de zaak bestede tijd in rekening gebracht, naast een opslag voor de kantoorkosten van 5% over het gedeclareerde honorarium met een minimum van € 40 excl. BTW (2017). Bij meer cliënten is ieder hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk. Hetgeen cliënt( e)  Schwab verschuldigd is, dient binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling wordt de uitvoering van de opdracht opgeschort.

Nimmer is Schwab aansprakelijk voor de kosten en schade voortvloeiend uit de opschorting van de werkzaamheden om welke reden dan ook. Voorts is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheid wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico. Indien geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaats vindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in de betrekkelijke zaak gedeclareerde honorarium met een maximum van € 2500.

Wanneer het voor de behoorlijke en adequate dienstverlening noodzakelijke vertrouwen is komen te vervallen, kunnen partijen de overeenkomst met inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn beëindigen. Zodra al hetgeen cliënt(e)  Schwab verschuldigd is, is voldaan, worden de bescheiden van cliënt (e)  aan hem/haar afgegeven. Een vordering tot afgifte van stukken verjaart vijf jaar na aanvang van de dag, volgende op die waarop de bemoeiingen van Schwab zijn geëindigd (art.7:412 BW en art. 7:413 BW), in andere woorden: het dossier wordt gedurende vijf jaar bewaard voordat het wordt vernietigd.

Op de overeenkomst is het Nederlands recht toepasselijk en uitsluitend de rechtbank te Rotterdam bevoegd voorzover in de opdrachtbevestiging daar niet van is afgeweken en nadat is getracht het geschil is voorgelegd aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur en VAKAR volgens de bij de opdrachtbevestiging gevoegde brochure.

 

Copyright © 2010 Henk Schwab advocaat-scheidingsmediator. All Rights Reserved.